Opdrachtgevers

Samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen: Waterschap Vechtstromen, Waterleiding Maatschappij Drenthe en Gemeenten Borger-OdoornCoevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen werken samen om de waterketen effficiënter, effectiever en duurzamer in te richten. Make Sense stelde het Bestuursakkoord 2013-2016 en het Uitvoeringsprogramma op, en ondersteunt de programmamanager met programmamanagement. Make Sense fungeert nog steeds als projectleider voor het Cluster Beheer en Uitvoering.

Waterschap Aa en Maas: Make Sense stelde een procesplan voor de gebiedsontwikkeling Veghel aan de Aa op, gericht op samenwerking, participatie en draagvlak met als doel: een beleefbare, zichtbare Aa in het centrum van Veghel waarin functiecombinaties van waterberging, kwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum hand in hand gaan. 

Gemeente Groningen: Make Sense deed de procesbegeleiding en evaluatie van het waterketenoverleg UMCG, Waterbedrijf Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Rijksuniversiteit Groningen om te komen tot afspraken over gezamenlijke ambities rond duurzaam waterbeheer rond het UMCG/RUG terrein

Rijn-Oost Waterschappen: Make Sense nam de eindredactie van "Water raakt!" voor haar rekening, een beleidsnotitie voor gezamenlijk stedelijk waterbeheer van waterschappen Rijn en IJssel, Reest en Wieden, Groot Salland en Vechtstromen

Vereniging van Groninger Gemeenten: de VGG werkt samen met waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschapij Drenthe aan de waterketen in Groningen en Noord Drenthe. Make Sense begeleidde de processen van vijf clusters om te komen tot afspraken in de waterketen rond kostenbesparing, kwaliteitsverhoging en kwetsbaarheidsverlaging. Dit heeft geresulteerd in waterakkoorden voor Groningen -Oost, Westerkwartier, Groningen-Haren-Ten Boer, en Kop van Drenthe. 

Gemeente Emmen: procesbegeleider stedelijke wateropgave: Make Sense heeft in opdracht van Gemeente Emmen, waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa's een ontwerp-Structuurvisie Water opgesteld, waarin de ruimtelijke vertaling van de stedelijke wateropgave is vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk om vanuit ruimtelijke, hydrologische en/of financiële overwegingen wateropgaven bovenplans te compenseren via een waterbank/retentiefonds.

Waterschap Velt en Vecht: advisering besluitvormingstraject en communicatiemiddelen regionale wateropgave (Lokaal Bestuursakkoord Waterbeheer) zie pagina 9 van RO Magazine.

Holapress communicatie: spreker congres riolering en stedelijk watermanagement en schrijver van hoofdstuk in Bestuurlijk Handboek riolering en stedelijk watermanagement

Waterschap Velt en Vecht: Make Sense vervulde de rol van procesbegeleider in de visieontwikkeling op relatiemanagement

Gemeente Hardenberg: projectleider Frisse Scholen, zie artikel